• دسته‌بندی نشده
  • 0

زنان کشور کوالاها

زنان کشور کوالاها
«به استرالیا خوش آمدید!»، این جمله اولین مواجهه من با یک زن استرالیایی بود. درست در اولین دقایق ورودم به فوردگان «کینگز فورد اسمیت» سیدنی. افسری که پاسپورتم را چک کرد زنی بود بلندقد با موهای طلایی و چشم های آبی با چهره ای سرد و بی تفاوت؛ اما وقتی گذرنامه ام را به را به دستم داد لبخند گرمی به لب داشت و گفت: «به استرالیا خوش آمدید!».

زنان کشور کوالاها

«به استرالیا خوش آمدید!»، این جمله اولین مواجهه من با یک زن استرالیایی بود. درست در اولین دقایق ورودم به فوردگان «کینگز فورد اسمیت» سیدنی. افسری که پاسپورتم را چک کرد زنی بود بلندقد با موهای طلایی و چشم های آبی با چهره ای سرد و بی تفاوت؛ اما وقتی گذرنامه ام را به را به دستم داد لبخند گرمی به لب داشت و گفت: «به استرالیا خوش آمدید!».
زنان کشور کوالاها

90ورزشی

You may also enjoy...