• دسته‌بندی نشده
  • 0

زنگ خطر پایان ذخایر آب شرب اصفهان

زنگ خطر پایان ذخایر آب شرب اصفهان

عضو کمیته راهبردی تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: حجم منابع آب زیرزمینی برای تأمین آب…

زنگ خطر پایان ذخایر آب شرب اصفهان

(image) عضو کمیته راهبردی تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: حجم منابع آب زیرزمینی برای تأمین آب…

زنگ خطر پایان ذخایر آب شرب اصفهان

بیتالک

You may also enjoy...