• دسته‌بندی نشده
  • 0

شهرنشین ها فقیرتر از روستایی ها شده اند؟!

شهرنشین ها فقیرتر از روستایی ها شده اند؟!
معاون وزیر رفاه و امور اجتماعی، دو روز پیش گفت که «همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است اما مطالعات ما نشان می دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است.»

شهرنشین ها فقیرتر از روستایی ها شده اند؟!

معاون وزیر رفاه و امور اجتماعی، دو روز پیش گفت که «همواره در ایران فقر روستایی بیشتر از فقر شهری بوده است اما مطالعات ما نشان می دهد که این پدیده در حال وارونه شدن است.»
شهرنشین ها فقیرتر از روستایی ها شده اند؟!

فروش بک لینک

خرم خبر

You may also enjoy...