• دسته‌بندی نشده
  • 0

صورتی یا آبی، واقعا مهم است؟

صورتی یا آبی، واقعا مهم است؟
اینکه رنگ های انتخاب شده در هر سال وابسته به چه شرایط و بر اساس چه پارامترهایی انتخاب شده است زیاد برای ما مشخص نیست. بسیاری دنباله رو رنگ پیشنهادی موسسه پنتون (پن یعنی همه و تون هم معنی رنگ) هستند و آن را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

صورتی یا آبی، واقعا مهم است؟

اینکه رنگ های انتخاب شده در هر سال وابسته به چه شرایط و بر اساس چه پارامترهایی انتخاب شده است زیاد برای ما مشخص نیست. بسیاری دنباله رو رنگ پیشنهادی موسسه پنتون (پن یعنی همه و تون هم معنی رنگ) هستند و آن را سرلوحه کار خود قرار می دهند.
صورتی یا آبی، واقعا مهم است؟

خرید بک لینک

You may also enjoy...