• دسته‌بندی نشده
  • 0

فساد سیاسی یا اقتصادی؛ دفع کدام یک اولویت دارد؟ (2)

فساد سیاسی یا اقتصادی؛ دفع کدام یک اولویت دارد؟ (2)
زمانی «محسن صفایی فراهانی» گفت آنچه در دوره احمدی نژاد رخ داد، غارت سازمان یافته بود و این بهترین توصیف درباره دولت نهم و دهم بود. دلیل آن همه فساد چه بود؟

فساد سیاسی یا اقتصادی؛ دفع کدام یک اولویت دارد؟ (2)

زمانی «محسن صفایی فراهانی» گفت آنچه در دوره احمدی نژاد رخ داد، غارت سازمان یافته بود و این بهترین توصیف درباره دولت نهم و دهم بود. دلیل آن همه فساد چه بود؟
فساد سیاسی یا اقتصادی؛ دفع کدام یک اولویت دارد؟ (2)

ارتقا اندروید

You may also enjoy...