• دسته‌بندی نشده
  • 0

لذت و ترسِ روبرو شدن با فرازمینی ها

لذت و ترسِ روبرو شدن با فرازمینی ها
گفت و گو با محمدابراهیم محجوب درباره حیات هوشمند فرازمینی ها، تنهایی انسان، امکان زندگی در سیارات دیگر و آنچه نامش را گذاشته اند دنیای بیگانه.

لذت و ترسِ روبرو شدن با فرازمینی ها

گفت و گو با محمدابراهیم محجوب درباره حیات هوشمند فرازمینی ها، تنهایی انسان، امکان زندگی در سیارات دیگر و آنچه نامش را گذاشته اند دنیای بیگانه.
لذت و ترسِ روبرو شدن با فرازمینی ها

You may also enjoy...