• دسته‌بندی نشده
  • 0

معضل آمار غیر‌دقیق خروج تحصیل‌کردگان از کشور

معضل آمار غیر‌دقیق خروج تحصیل‌کردگان از کشور
آنچه در محیط کسب وکار و اقتصاد دانش‌بنیان و خدمت‌محور امروزی، بیش از هر زمان دیگر رخ‌نمایی می‌کند جریان و چرخش افراد متخصص و تحصیل‌کرده در میان کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه است.

معضل آمار غیر‌دقیق خروج تحصیل‌کردگان از کشور

آنچه در محیط کسب وکار و اقتصاد دانش‌بنیان و خدمت‌محور امروزی، بیش از هر زمان دیگر رخ‌نمایی می‌کند جریان و چرخش افراد متخصص و تحصیل‌کرده در میان کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه است.
معضل آمار غیر‌دقیق خروج تحصیل‌کردگان از کشور

پرس نیوز

You may also enjoy...