• دسته‌بندی نشده
  • 0

واقعا ایرانی ها تنبل و از زیر کار دررو هستند؟

واقعا ایرانی ها تنبل و از زیر کار دررو هستند؟
«ایرانیان در قیاس با دیگر کشورها مردمانی تنبل و از زیر کار دررو هستند»، این عبارتی است که بسیاری به آن اعتقاد دارند و خیلی از اندیشمندان و کارشناسان حوزه اقتصاد و جامعه شناسی بر اساس آن تحلیل های خود را ارائه می دهند.

واقعا ایرانی ها تنبل و از زیر کار دررو هستند؟

«ایرانیان در قیاس با دیگر کشورها مردمانی تنبل و از زیر کار دررو هستند»، این عبارتی است که بسیاری به آن اعتقاد دارند و خیلی از اندیشمندان و کارشناسان حوزه اقتصاد و جامعه شناسی بر اساس آن تحلیل های خود را ارائه می دهند.
واقعا ایرانی ها تنبل و از زیر کار دررو هستند؟

شهرداری

You may also enjoy...