• دسته‌بندی نشده
  • 0

واقعیت های پنهان و آشکار مصرف الکل در ایران

واقعیت های پنهان و آشکار مصرف الکل در ایران
سازمان بهداشت جهانی نتایج بررسی هایش درخصوص میزان مصرف الکل در تمام کشورهای دنیا در سال 2011-2010 را منتشر کرد که بر آن اساس، ایران بین 199 کشور، رتبه 166 را دارد.

واقعیت های پنهان و آشکار مصرف الکل در ایران

سازمان بهداشت جهانی نتایج بررسی هایش درخصوص میزان مصرف الکل در تمام کشورهای دنیا در سال 2011-2010 را منتشر کرد که بر آن اساس، ایران بین 199 کشور، رتبه 166 را دارد.
واقعیت های پنهان و آشکار مصرف الکل در ایران

عکس های جدید

You may also enjoy...