• دسته‌بندی نشده
  • 0

پای حرف‌های زنانی که سرطان و ام‌اس را شکست دادند

پای حرف‌های زنانی که سرطان و ام‌اس را شکست دادند
در نمایشگاه عروسک‌های ساخته‌شده توسط زنان بهبودیافته از سرطان و ام‌اس، هیچ نشانی از درد و رنج و بیماری نیست،‌ هرچه هست خنده است و خنده است و خنده.

پای حرف‌های زنانی که سرطان و ام‌اس را شکست دادند

در نمایشگاه عروسک‌های ساخته‌شده توسط زنان بهبودیافته از سرطان و ام‌اس، هیچ نشانی از درد و رنج و بیماری نیست،‌ هرچه هست خنده است و خنده است و خنده.
پای حرف‌های زنانی که سرطان و ام‌اس را شکست دادند

دانلود سریال و آهنگ

You may also enjoy...