• دسته‌بندی نشده
  • 0

پرسش آلمانی؛ اگر آلمان متحد نمی شد

پرسش آلمانی؛ اگر آلمان متحد نمی شد
هنگامی که در نوامبر 1989 دیوار برلین فروریخت آشکار شد که دوران جنگ سرد به پایان رسیده است. اما اتحاد مجدد آلمان موضوعی نیست که در گذشته تمام شده باشد.

پرسش آلمانی؛ اگر آلمان متحد نمی شد

هنگامی که در نوامبر 1989 دیوار برلین فروریخت آشکار شد که دوران جنگ سرد به پایان رسیده است. اما اتحاد مجدد آلمان موضوعی نیست که در گذشته تمام شده باشد.
پرسش آلمانی؛ اگر آلمان متحد نمی شد

باشگاه خبری ورزشی

You may also enjoy...