• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا بعضی از مردم همیشه شاد هستند؟!

چرا بعضی از مردم همیشه شاد هستند؟!
چرا عده ای از آدم ها همیشه در خوشی ها و ناخوشی ها و حتی وقتی لب پرتگاه هستند، اولین چیزی که می بینند و حس می کنند، رایحه گلی خودرو کنار دره است؟

چرا بعضی از مردم همیشه شاد هستند؟!

چرا عده ای از آدم ها همیشه در خوشی ها و ناخوشی ها و حتی وقتی لب پرتگاه هستند، اولین چیزی که می بینند و حس می کنند، رایحه گلی خودرو کنار دره است؟
چرا بعضی از مردم همیشه شاد هستند؟!

عرفان دینی

You may also enjoy...