• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا تغییر در سیاستگذاری تعطیلات به سود اقتصاد کشور است؟

چرا تغییر در سیاستگذاری تعطیلات به سود اقتصاد کشور است؟
همین چند سال گذشته بود که زمزمه بررسی کم و کیف تعطیلات کشور بر سر زبان‌ها افتاد و حتی برای آن کارگروهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

چرا تغییر در سیاستگذاری تعطیلات به سود اقتصاد کشور است؟

همین چند سال گذشته بود که زمزمه بررسی کم و کیف تعطیلات کشور بر سر زبان‌ها افتاد و حتی برای آن کارگروهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
چرا تغییر در سیاستگذاری تعطیلات به سود اقتصاد کشور است؟

عرفان دینی

You may also enjoy...