• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا جوانان امروزی، عشق مجردی اند؟

چرا جوانان امروزی، عشق مجردی اند؟
زندگی مجردی و تنهایی جوانان نیز یکی از این پدیده هاست که جای بحث زیادی دارد چرا که این موضوع هنوز در میان قشر سنتی جامعه ایران کاملا پذیرفته نشده اما در شهرهای بزرگ کمی عادی تر است.

چرا جوانان امروزی، عشق مجردی اند؟

زندگی مجردی و تنهایی جوانان نیز یکی از این پدیده هاست که جای بحث زیادی دارد چرا که این موضوع هنوز در میان قشر سنتی جامعه ایران کاملا پذیرفته نشده اما در شهرهای بزرگ کمی عادی تر است.
چرا جوانان امروزی، عشق مجردی اند؟

عکس

You may also enjoy...