• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا مُدام به اصالت گذشته مان پناه می بریم؟

چرا مُدام به اصالت گذشته مان پناه می بریم؟
پست مدرنیسم برای بسیاری از ما حالا دیگر فقط یک بازی فلسفی نیست، بلکه به همه جنبه های زندگی مان راه پیدا کرده و همه تجربه های ناب زیستن را تحت تاثیر قرار داده است.

چرا مُدام به اصالت گذشته مان پناه می بریم؟

پست مدرنیسم برای بسیاری از ما حالا دیگر فقط یک بازی فلسفی نیست، بلکه به همه جنبه های زندگی مان راه پیدا کرده و همه تجربه های ناب زیستن را تحت تاثیر قرار داده است.
چرا مُدام به اصالت گذشته مان پناه می بریم؟

خبرگزاری اصفحان

You may also enjoy...