• دسته‌بندی نشده
  • 0

چگونه با خانواده همسرمان کنار بیاییم؟

چگونه با خانواده همسرمان کنار بیاییم؟
چشم هایش را بست و یاد تمام لحظات خوبش با نگار افتاد؛ تا چند سال پیش نگار بهترین دوستش بود. همیشه با هم بودند و درباره هر موضوعی کلی با هم حرف می زدند؛ اما حالا مدت هاست درست با همدیگر حرف نزده اند و انگار فرسنگ ها از هم فاصله گرفته اند.

چگونه با خانواده همسرمان کنار بیاییم؟

چشم هایش را بست و یاد تمام لحظات خوبش با نگار افتاد؛ تا چند سال پیش نگار بهترین دوستش بود. همیشه با هم بودند و درباره هر موضوعی کلی با هم حرف می زدند؛ اما حالا مدت هاست درست با همدیگر حرف نزده اند و انگار فرسنگ ها از هم فاصله گرفته اند.
چگونه با خانواده همسرمان کنار بیاییم؟

بک لینک رنک 7

موسیقی

You may also enjoy...