• دسته‌بندی نشده
  • 0

چیزهای کمی از پلنگ ایرانی می دانیم

چیزهای کمی از پلنگ ایرانی می دانیم
ضعف تجهیزات و مطالعات سیستماتیک دقیق وضعیت حفاظتی و تعداد پلنگ ایرانی را در هاله ای از ابهام قرار دادهاست.

چیزهای کمی از پلنگ ایرانی می دانیم

ضعف تجهیزات و مطالعات سیستماتیک دقیق وضعیت حفاظتی و تعداد پلنگ ایرانی را در هاله ای از ابهام قرار دادهاست.
چیزهای کمی از پلنگ ایرانی می دانیم

مرجع سلامتی

You may also enjoy...