• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارتن خوابی در ایران، دچار نیمبیسم!

کارتن خوابی در ایران، دچار نیمبیسم!
چندی پیش موسسه ای خدماتی در کانادا که در مورد ارائه راه حل های طولانی مدت مساله بی خانمانی فعالیت می کند آزمایشی درخصوص سنجش میزان تمایل و نگرش اهالی یک محله نسبت به احداث یک سرپناه بی خانمانی ترتیب داد.

کارتن خوابی در ایران، دچار نیمبیسم!

چندی پیش موسسه ای خدماتی در کانادا که در مورد ارائه راه حل های طولانی مدت مساله بی خانمانی فعالیت می کند آزمایشی درخصوص سنجش میزان تمایل و نگرش اهالی یک محله نسبت به احداث یک سرپناه بی خانمانی ترتیب داد.
کارتن خوابی در ایران، دچار نیمبیسم!

گوشی موبایل

You may also enjoy...