• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارتون روز: سلفی با دستفروش کتک خورده!

کارتون روز: سلفی با دستفروش کتک خورده!

در حاشیه اتفاقات مربوط به دست‌فروش فومنی، نعیم تدین این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

کارتون روز: سلفی با دستفروش کتک خورده!

(image) در حاشیه اتفاقات مربوط به دست‌فروش فومنی، نعیم تدین این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

کارتون روز: سلفی با دستفروش کتک خورده!

You may also enjoy...