• دسته‌بندی نشده
  • 0

کارگران مشغول اعتراض اند

کارگران مشغول اعتراض اند
جانشان به لبشان رسیده و دیگر هیچ چیز برایشان مهم نیست. در یک لحظه جنون آمیز کبریت را می کشند و همه چیز ناگهان به آخر می رسد.

کارگران مشغول اعتراض اند

جانشان به لبشان رسیده و دیگر هیچ چیز برایشان مهم نیست. در یک لحظه جنون آمیز کبریت را می کشند و همه چیز ناگهان به آخر می رسد.
کارگران مشغول اعتراض اند

عکس

You may also enjoy...