• دسته‌بندی نشده
  • 0

4 رفتار اشتباه در رابطه که باید زودتر کنار بگذارید

4 رفتار اشتباه در رابطه که باید زودتر کنار بگذارید
بهتر است برای بیان دلخوری ها، از اعتراض یا شکایت استفاده کنیم. یعنی به طور مشخص از رفتاری که ناراحتمان کرده است صحبت کنیم، نه این که به شخصیت فرد حمله کنیم.

4 رفتار اشتباه در رابطه که باید زودتر کنار بگذارید

بهتر است برای بیان دلخوری ها، از اعتراض یا شکایت استفاده کنیم. یعنی به طور مشخص از رفتاری که ناراحتمان کرده است صحبت کنیم، نه این که به شخصیت فرد حمله کنیم.
4 رفتار اشتباه در رابطه که باید زودتر کنار بگذارید

موزیک سرا

You may also enjoy...