• دسته‌بندی نشده
  • 0

8800 میلیارد وامی که به تولید سرازیر شد

8800 میلیارد وامی که به تولید سرازیر شد

مجموعه گزارش های منتشر شده و البته توضیحات رئیس کل بانک مرکزی از این حکایت دارد که در جریان طرح…

8800 میلیارد وامی که به تولید سرازیر شد

(image) مجموعه گزارش های منتشر شده و البته توضیحات رئیس کل بانک مرکزی از این حکایت دارد که در جریان طرح…

8800 میلیارد وامی که به تولید سرازیر شد

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...