Tagged: 1500

واکنش مردم به بنزین لیتری 1500 تومانی چه خواهد بود؟

واکنش مردم به بنزین لیتری 1500 تومانی چه خواهد بود؟ آیا با تعیین قیمت 1500 تومان برای هر لیتر بنزین مازاد سهمیه موافق هستید؟ تعیین چند لیتر سهمیه در هر… واکنش مردم به بنزین لیتری 1500 تومانی چه خواهد بود؟…

Read More…