• دسته‌بندی نشده
  • 0

تهدیدهای جامعه ای که این روزها با آن مواجه ایم

تهدیدهای جامعه ای که این روزها با آن مواجه ایم
در این مقاله قصد دارم با اتکا به داده های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان، فضای ادراکی جامعه را ترسیم کنم و نشان دهم تا چه حد چنین فضایی، امکان کنش درازمدت و آینده نگرانه را ممکن می سازد.

تهدیدهای جامعه ای که این روزها با آن مواجه ایم

در این مقاله قصد دارم با اتکا به داده های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان، فضای ادراکی جامعه را ترسیم کنم و نشان دهم تا چه حد چنین فضایی، امکان کنش درازمدت و آینده نگرانه را ممکن می سازد.
تهدیدهای جامعه ای که این روزها با آن مواجه ایم

تکنولوژی جدید

You may also enjoy...