• دسته‌بندی نشده
  • 0

شهری که بیمارستان اعصاب و روان ندارد

شهری که بیمارستان اعصاب و روان ندارد
«یک بار بیایید و روی ویلچر ما بنشینید تا ببینید می توانید در شهر تردد کنید؟» این تکراری ترین جمله ای است که می توانید از کسانی بشنوید که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و مشکلات حرکتی دارند.

شهری که بیمارستان اعصاب و روان ندارد

«یک بار بیایید و روی ویلچر ما بنشینید تا ببینید می توانید در شهر تردد کنید؟» این تکراری ترین جمله ای است که می توانید از کسانی بشنوید که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و مشکلات حرکتی دارند.
شهری که بیمارستان اعصاب و روان ندارد

فروش بک لینک

You may also enjoy...